Posłowie uważają, że praca nad przyszłością Ukrainy w UE musi zacząć się teraz

UE i Ukraina powinny pracować nad rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą
UE powinna zwiększyć wsparcie wojskowe, ekonomiczne i humanitarne dla Kijowa
Wezwanie do dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy

Przed szczytem UE-Ukraina, posłowie potwierdzają swoje zaangażowanie w członkostwo Ukrainy w UE, podkreślając, że proces akcesyjny opiera się na uczynionych postępach. 

W czwartek Parlament przyjął rezolucję, która precyzuje oczekiwania wobec nadchodzącego szczytu pomiędzy liderami politycznymi UE i Ukrainy w Kijowie 3 lutego. Odnosząc się do perspektywy członkostwa Ukrainy w UE, tekst domaga się od UE „pracy na rzecz rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych i stworzenia wytycznych określających kolejne etapy umożliwiające przystąpienie Ukrainy do jednolitego rynku UE”. Potwierdzając swoje zaangażowanie w przyszłe członkostwo Ukrainy w UE po złożeniu przez ten kraj formalnego wniosku 28 lutego 2022 roku, posłowie podkreślają, że akcesja jest procesem opartym na czynionych postępach, obejmującym poszanowanie odpowiednich procedur oraz spełnienie reform związanych z UE i kryteriów akcesyjnych.

Zachęcają również władze Ukrainy do jak najszybszego wprowadzenia istotnych reform w celu skutecznego dostosowania się do kryteriów członkostwa w UE.

UE powinna zwiększyć swoje wsparcie dla Ukrainy

Parlament wzywa państwa członkowskie UE do zwiększenia i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Kijowa, w szczególności dostarczenia broni, ale także niezbędnego wsparcia politycznego, gospodarczego, infrastrukturalnego, finansowego i humanitarnego.

Parlament wzywa również przywódców, aby podczas zbliżającego się szczytu UE-Ukraina uczynili priorytetowym kompleksowy pakiet naprawczy dla Ukrainy. Pakiet ten musi koncentrować się na pomocy, odbudowie i odnowie w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Wsparcie pomogłoby ponadto pobudzić wzrost gospodarczy na Ukrainie po zakończeniu wojny.

Oceniając potrzeby Ukrainy w zakresie odbudowy, w rezolucji powtórzono również apel Parlamentu o wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego, a także aktywów rosyjskich oligarchów do finansowania powojennej odbudowy.

Potrzebne są ostrzejsze działania UE wobec Moskwy

Podkreślając znaczenie dalszego okazywania przez kraje UE jedności w obliczu agresji Rosji, posłowie wzywają państwa członkowskie do jak najszybszego przyjęcia dziesiątego pakietu sankcji wobec Moskwy oraz do stałego i proaktywnego proponowania nowych sektorów i osób, które powinny zostać objęte sankcjami.

Parlament wzywa również do objęcia sankcjami firm takich jak Lukoil i Rosatom, które wciąż są obecne na rynku UE. Sankcjami powinni zostać objęci również urzędnicy zaangażowani w szeroki zakres nielegalnych działań, w tym przymusowe deportacje i zarządzanie fałszywymi referendami na okupowanym terytorium Ukrainy.

W rezolucji powtórzono wreszcie apele posłów o natychmiastowe i pełne embargo na import paliw kopalnych i uranu z Rosji do UE oraz o całkowitą rezygnację z budowy gazociągów Nord Stream 1 i 2 na Morzu Bałtyckim.

Tekst został przyjęty 489 głosami za, 36 przeciw przy 49 wstrzymujących się.

Parlament Europejski

Artykuł Posłowie uważają, że praca nad przyszłością Ukrainy w UE musi zacząć się teraz pochodzi z serwisu Śląska Opinia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.