Czym jest podstawa programowa

Podstawa programowa to wykaz wiadomości, umiejętności i kompetencji, jakie powinien nabyć uczeń na danym etapie edukacyjnym.

Co określa podstawa programowa

W Polsce podstawa programowa jest określona dla każdej szkoły publicznej i niepublicznej, która prowadzi kształcenie ogólne. Ustala ją Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym ds. oświaty. Na stronie internetowej MEN można znaleźć podstawy programowe dla każdej klasy szkoły podstawowej i średniej. Podstawa programowa określa, jakie wiadomości i umiejętności powinien nabyć uczeń na danym etapie edukacyjnym. Wskazuje, jakie są cele kształcenia oraz jakie efekty powinien osiągnąć uczeń. Podstawa programowa jest wykorzystywana przez nauczycieli do planowania i prowadzenia zajęć. Nauczyciele mogą ją także wykorzystywać do oceniania i diagnozowania uczniów. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://krajowebiznesy.pl/category/nauka-i-edukacja/.

Na jaki okres ustalana jest podstawa programowa

Podstawa programowa jest ustalana na 5-letni okres. Po upływie tego czasu, ministerstwo oświaty może ją zmienić lub uaktualnić. Podstawa programowa to oficjalny dokument, który określa minimalne wymagania edukacyjne, jakie muszą zostać spełnione przez uczniów w poszczególnych klasach szkoły podstawowej. Podstawa programowa jest ustalana przez ministra edukacji i służy jako wytyczne dla nauczycieli, którzy przygotowują swoje lekcje. Nauczyciele mogą także wykorzystać ją jako punkt wyjścia do opracowania własnych programów nauczania. Podstawa programowa jest aktualizowana co kilka lat w celu dopasowania jej do zmian zachodzących w społeczeństwie oraz do postępów w nauce. Podstawa programowa jest to dokument, który określa, jakie kompetencje powinien posiadać uczeń na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Zadania i cele w podstawie programowej

Nowa podstawa programowa obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020. Więcej informacji na temat podstawy programowej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podstawa programowa to dokument, który określa cele i zadania edukacyjne, jakie powinny zostać osiągnięte przez uczniów w poszczególnych etapach edukacji. Podstawa programowa jest zatem podstawą, na której opiera się program nauczania. Program nauczania jest natomiast dokumentem, który szczegółowo określa, jakie treści i umiejętności powinny zostać przekazane uczniom w poszczególnych etapach edukacji. Podstawa programowa jest więc dokumentem, który stanowi podstawę do opracowania programu nauczania.

Artykuł Czym jest podstawa programowa pochodzi z serwisu NYSA INFO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.